POHJATUTKIMUKSET

maa-ainesten- ja kallionottosuuNnitelmat

Maaperätutkimusten pohjalta laaditaan yksityiskohtaiset perustamistapalausunnot, jonka perusteella valitaan perustamistapa. Lausunnosta selviää aina maaperän geotekninen kantavuus (määrittää mm perustusten koot ja -tavat) massanvaihtorajat. Perustamistapalausunnot toimitetaan asiakkaille aina sekä paperiversiona että digitaalisessa (PDF) muodossa ja se sisältää aina myös asemapiirustuksen tutkimushetkellä mitatuilla korkeustiedoilla varustettuna.

Pohjatutkimusten lisäksi pystymme laskemaan kaivu- ja louhintamassamäärät ja sitä kautta määrittämään perustamiskustannuksia

Katso pohjatutkimuksen toimintamalli tästä linkistä

Erityisosaamisemme on  maa-ainesten ja kallion ottosuunnitelmien laatiminen sekä niihin liittyviin maaperätutkimuksiin ja -selvityksiin. Suunnitelmat perustuvat asiantuntevaan ja luotettavaan maa- ja kallioperägeologiseen tietämykseen, joihin myös asiakkaat ovat tottuneet luottamaan. Suunnitelmiin liittyen suoritamme myös maastomittaukset, maa-ainesinventoinnit, massalaskelmat ja lupahakemusasiakirjojen, ym. asiakirjojen laadinnat. Lisäksi suoritamme maa-ainesten laboratoriotöitä, maalajimäärityksiä. Maatutkaluotauksia ja raskaita porakonekairauksia toteutamme yhteistyöverkostomme osaamista hyödyntäen.  Louhinnan nykytilan pystymme mittaaman myös laserkeilauksella.

maaRAKENNUSTÖIDEN LAADUNVALVONTA

Suoritamme maarakennustöiden laadunvalvontakokeita sekä mittauksia niin urakoitsijoille kuin rakennuttajille varmistamaan työnaikaisen laadun tason. Henkilökuntamme pystyy suorittamaan monipuolisella tutkimuskalustolla vaativatkin laadunvalvontakokeet luotettavasti sekä raportoimaan nopeasti asiakkaalle

 1. -maa-ainesten seulonnat, proctor-kokeet

 2. -Ympäristö näytteet, öljypitoisuuksien ja metallien kenttäanalyysit

- kontrollimittaukset takymetrilla ja GPS -laitteilla

 1. -kantavuusmittaukset levykuormitus ja Loadman-laitteella

 2. -tiivesmittaukset troxler-tiiveysmittari (myös materiaalin proctorkoe)

- tie-, katu- ja piha-alueiden rakennekerrosten laadunvalvonta

 1. -paalutus- ja louhintakatselmukset

 2. -ratatöiden nuotitukset ja tarkemittaukset

- rakenteiden tarkeraportointi kerrosvertailut, paalu- perustus- ja linjatarkkeet

 

 

asiantuntijapalvelut

 

MITTAUSPALVELUT

RAKENNUSMITTAUKSET:

-talorakennusmittaukset, rakennusliikkeille, omakotirakentajille

 1. -tie- ja maarakennusmittaukset

 2. -sanerausmittaukset (huonetila- ja julkisivumittaukset)

 3. -tarkemittaukset

 4. -sillanrakennusmittaukset

SUUNNITTELUMITTAUKSET

 1. -sanerausmittaukset (huonetila- ja julkisivumittaukset)

 2. -kaapelimittaukset


TARKEMITTAUKSET

 1. -paalutarkkeet

 2. -ratanuotitutkset ja tarkeraportointi

 3. -painuma- ja seurantamittaukset

 4. -siltamittaukset

 

maa-ja kiviainesLABORATORIO

 1. -Tarjoamme tukiasemapalvelut, vuokraamme tukiaseman

 2. -projektinne käyttöön

 3. -Rakennamme työmaasuunnitelmista 3D-mallit

 4. -( Scanlaer, Trimble ja Novatron - järjestelmät), jolla kaivat

 5. -tarkasti ilman perinteistä kepitystä työmaalla


suunnittelupalvelut

 1. -Toimialaamme kuuuluvat katu- ja aluesuunnittelupalvelut,

 2. - mm tasaus- ja kuivatussuunnitelmat

 3. -Pienvenesatamien suunnittelu, myös luotaustyöt

 4. -Olemme toteuttaneet asiakkaillemme myös

 5. -kokonaisvaltaisia liikenteenojaus- ja merkkisuunitelmia

 
 

koneohjaus

 1. -Näytteenotto SFS-EN 932-1

 2. -Rakeisuuden määritäminen SFS-EN 933-1

 3. -Kosteuspitoisuuden määrittäminen SFS-EN 1097-5

 4. -Humuspitoisuden määrittäminen, poltto- ja NaOH-menetelmä

 5. -Kantavuusmittaus, pudotuspainolaite LOADMAN PANK 9001

 6. -Kantavuusmittaus, levykuormituskoe TIEL 2220003

 7. -Maksimi kuivairtotiheys, Proctor-sullonta TIEL 2220003

 8. -Tiiveysmittaus, Troxler TIEL 2220003

 9. -Kulumiskestävyys (kuulamyllymenetelmä) SFS-EN 1097-9

 10. -Iskunkestävyys Los Angeles-luku SFS-EN 1097-2

 11. -Rakenteiden tilavuuspaino, hiekkavolymetrikoe


TUTKIMUSNÄYTTEIDEN TOIMITUS:


Lentokentäntie 47A, Lappeenranta


soita 0424 9800 jättäessäsi näytteet, jos ovet eivät ole auki

Geocom Oy on hankkinut Zoller+Frölichin:n 5006 sarjan laserkeilaimen.

Keilaimella pystymme palvelemaan asiakkaitamme entistä monipuolisemmin.


Laserkeilausella kohteesta esim konehallista tuotetaan mittatarkka pistepilvi. Keilaimella pystytään tuottamaan muutaman minuutin mittauksella miljoonia pisteitä sisältävä koordinnatistossa oleva aineisto josta voidaan edelleen  mallintaa pinta-/tilavuusmalleja

Lyhyt mittausaika edesauttaa mittamista esim  tunneleissa sekä tuotantotiloissa tuotanto tai työmaata häiritsemättä

Mitattujen pisteiden koordinaattien lisäksi keilauksessa mitataan kohteen intensiteettiarvo jolloin kohteesta saadaan selkeä sävyerokuva jolloin sen havainnolisauus paraneen, mittauksiin voidaan liittää myös kojeasemasta otettu valokuva joööoin saadaan mukaan myös todelliset värit.


Miten laserkeilausaineistoa voi hyödyntää?

Pistepilvimallin hyödyntäminen laitossuunnittelussa

Pistepilvimalli on hyödynnettävissä kaikissa yleisimmissä CAD ympäristöissä. 

▪autocad

▪microstation

▪PDS

▪PDMS 

▪Catia 


KÄYTTÖKOHTET:

Tunneli- ja avolouhintamittaukset:

 1. -seinämän vertailu teoreettiseen poikkileikkaukseen

Lattiavalujen tasomitaukset:

- pintojen tasaisuuden/kallistusten raportointi

Rakennusten julkisivujen kartoitusmittaukset

Rakennusten huonetilojen mallinnusmittaukset

Teollisuusmittaukset

Olemassaoevat putket ja rakenteet

 

LASERKEILAUS

SILTAVALUJEN TESTAUSMENETELMÄT:


betonin luujuudenhehityksen mittaus kimmovasaralla


betonin kosteusmittaukset


raudoituksen suojaetäisyyden mittaus profometrilla


pinnan karkeuden mitaus lasihelimenetelmällä


siltarakenteen 3d-mittaus_

 1. -rakennepaksuuksien raportointi, myös vinot elementtipinnatPIMA -KOHTEIDEN KENTTÄANALYYSIT


Petroflag-testit:


 1. -öljypitoisuuksien kenttäanalysointi maaperästä ympäristökohteissa

 2. -

 3. -Raskasmetalien analysointi:

 4. -

 5. raskasmetallien analysointi kannettavilla  röntgenfluoresenssianalysaattoreilla

 6. -


laitteilla pystymme rajaamaan esitutkittavan alueen ja arvioimaan massojen kautta

projektin laajuuden


käyttökohteina mm


• Maa-alueen tutkimusten, rajaaminen & laajuus

• Säiliöiden poistoon liittyvät tutkimukset, vahingon leviämislaajuus

• Kunnostuksen seurantaan, mm kaatopaikat, vanhat huoltoasemat

 1. Öljyvahinkojen puhdistukseen

 2. muuntajien pohjamaat ja niiden puhdistustyöt

Paluu Pääsivulle